HAIR

Quick view
BU-KE' Hydrating Shampoo Bar
KSh490.00
Quick view
Mandevu Beard Oil
KSh1,500.00
Quick view
Mandevu Beard & Hair Wash
KSh800.00
Quick view
BU-KE' Purple Tea Deep Repair Mask
KSh1,250.00
Quick view
Mandevu Beard Balm
KSh1,300.00
Quick view
BU-KE' Hair Growth Stimulating Oil
KSh800.00
Quick view
BU-KE' Style & Leave-in Custard
KSh1,100.00
Quick view
Mandevu Beard Comb
KSh1,000.00
Quick view
BU-KE' Sweet Almond Butter
KSh1,350.00
Quick view
Mandevu Round Brush
KSh700.00
Quick view
Meka Black Castor Oil
KSh900.00
Quick view
Meka Peppermint Tingle Elixir
KSh900.00
Quick view
Meka Sweet Almond Oil
KSh700.00
Quick view
BU-KE' Black Castor Butter
KSh1,250.00
Quick view
Meka Avocado Oil
KSh700.00
Quick view
Harvest Maido Sealing Hair Butter
KSh1,000.00
Quick view
Harvest Mcado Clarifying Liquid Soap
KSh1,000.00
Quick view
Harvest Mcado Nourishing Hair Conditioner
KSh1,750.00
Quick view
BU-KE' Baobab Oil
KSh900.00
Quick view
Harvest Buyu Moisturising Leave-In Conditioner
KSh1,200.00